Staramy się by stale przyświecało
nam hasło Fachowa Opieka i Wsparcie

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu prowadzi działalność od 12 marca 1997 roku.
Nasz Zespół jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym ZOZ w Reszlu jest Powiat Kętrzyński.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
  • Statutu ZOZ w Reszlu
  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez nasz Zespół, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie określa regulamin organizacyjny.

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.
Osobom zamieszkałym na terenie działalności ZOZ w Reszlu przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Wykonujemy przede wszystkim zadania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych, świadczeń związanych z opieka paliatywną oraz związanych z ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zespołu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.baner ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Projektowej 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2016 – 2020.

Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu”

Nr projektu (umowy o dofinansowanie): RPWM.03.02.00-28-0011/19

Celem głównym Projektu jest stworzenie i uruchomienie e-usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które będą służyć wymianie informacji oraz danych pomiędzy pacjentami i podmiotem leczniczym, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej, zintegrowanych

z usługami dostępnymi na platformie.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 448 940,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi z UE: 1 164 687,00 PLN

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

 

 

zozr stamp dyr 202003

zozr stamp